top of page

* המחיר למטר כולל מע"מ.

* למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבנייה 

*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

תוכנית הפיתוח
קומה 7

דירה מס 15

4 חדרים

שטח דירה :  106 מ"ר

שטח מרפסת139.9 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,165,053

נמכר
קומה 6

דירה מס 13

4 חדרים

שטח דירה :  111 מ"ר

שטח מרפסת שמש23.5 מ"ר

שטח גינה 20.8 מ"ר

*  גינה במפלס קומה 5

חניות : 1

₪ 985,755

נמכר

דירה מס 14

4 חדרים

שטח דירה :  111 מ"ר

שטח מרפסת שמש23.5 מ"ר

שטח גינה 31.6 מ"ר

*  גינה במפלס קומה 5

חניות : 1

₪ 1,008,435

נמכר
קומה 5

דירה מס 11

5 חדרים

שטח דירה :  133 מ"ר

שטח מרפסת שמש10.7 מ"ר

שטח גינה צמודה32.4 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,166,892

נמכר

דירה מס 12

5 חדרים

שטח דירה :  133 מ"ר

שטח מרפסת שמש10.7 מ"ר

שטח גינה צמודה18.9 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,133,714

נמכר
קומה 4

דירה מס 9

4 חדרים

שטח דירה :  115 מ"ר

שטח מרפסת שמש33.4 מ"ר

שטח גינה צמודה65.3 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,142,066

נמכר

דירה מס 10

4 חדרים

שטח דירה :  115 מ"ר

שטח מרפסת שמש33.4 מ"ר

שטח גינה צמודה23.5 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,043,835

נמכר
קומה 3

דירה מס 7

4.5 חדרים

שטח דירה :  119.2 מ"ר

שטח מרפסת שמש24.5 מ"ר

שטח גינה צמודה24 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,058,853

נמכר

דירה מס 8

4.5 חדרים

שטח דירה :  119.2 מ"ר

שטח מרפסת שמש24.5 מ"ר

שטח גינה צמודה23.4 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,055,329

נמכר
קומה 2

דירה מס 5

4.5 חדרים

שטח דירה :  127 מ"ר

שטח מרפסת שמש41.1

שטח גינה צמודה24.1 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,172,332

נמכר

דירה מס 6

4.5 חדרים

שטח דירה :  127 מ"ר

שטח מרפסת שמש41.1 מ"ר

שטח גינה צמודה23.4 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,168,577

נמכר
קומה 1

דירה מס 3

5 חדרים

שטח דירה :  139.5 מ"ר

שטח מרפסת שמש13.7 מ"ר

שטח גינה 22.9 מ"ר

*  גינה במפלס קומה 5

חניות : 2

₪ 1,202,675

נמכר

דירה מס 4

5 חדרים

שטח דירה :  139.5 מ"ר

שטח מרפסת שמש13.7 מ"ר

שטח גינה 39.2 מ"ר

*  גינה במפלס קומה 5

חניות : 2

₪ 1,237,998

נמכר
קומת קרקע

דירת גן מס 1

2.5 חדרים

שטח דירה :  75.4 מ"ר

שטח גינה צמודה81.8 מ"ר

חניות : 1

₪ 797,645

נמכר

דירת גן מס 2

2.5 חדרים

שטח דירה :  75.4 מ"ר

שטח גינה צמודה79.1 מ"ר

חניות : 1

₪ 799,101

נמכר
bottom of page