top of page

* המחיר למטר כולל מע"מ.

* למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבנייה 

*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

תוכנית הפיתוח
קומה 6

דירה מס 13

3 חדרים

שטח דירה :  79.6 מ"ר

שטח מרפסת138.5 מ"ר

חניות : 1

₪ 959,550

נמכר
קומה 5

דירה מס 11

5 חדרים

שטח דירה :  133 מ"ר

שטח מרפסת שמש10.7 מ"ר

שטח גינה צמודה129.8 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,390,784

דירה מס 12

5 חדרים

שטח דירה :  133 מ"ר

שטח מרפסת שמש10.7 מ"ר

שטח גינה צמודה58.1 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,223,823

נמכר
קומה 4

דירה מס 9

4 חדרים

שטח דירה :  115 מ"ר

שטח מרפסת שמש33.4 מ"ר

שטח גינה צמודה29.7 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,060,232

נמכר

דירה מס 10

4 חדרים

שטח דירה :  115 מ"ר

שטח מרפסת שמש33.4 מ"ר

שטח גינה צמודה64.6 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,138,311

נמכר
קומה 3

דירה מס 7

4.5 חדרים

שטח דירה :  119.3 מ"ר

שטח מרפסת שמש24.5 מ"ר

שטח גינה צמודה29.4 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,072,032

נמכר

דירה מס 8

4.5 חדרים

שטח דירה :  119.3 מ"ר

שטח מרפסת שמש24.5 מ"ר

שטח גינה צמודה26.8 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,063,910

נמכר
קומה 2

דירה מס 5

4.5 חדרים

שטח דירה :  127 מ"ר

שטח מרפסת שמש41.1 מ"ר

שטח גינה צמודה29.2 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,184,055

דירה מס 6

4.5 חדרים

שטח דירה :  127 מ"ר

שטח מרפסת שמש41.1 מ"ר

שטח גינה צמודה27.8 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,178,692

נמכר
נמכר
קומה 1

דירה מס 3

5 חדרים

שטח דירה :  139.5 מ"ר

שטח מרפסת שמש13.7 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,150,035

נמכר

דירה מס 4

5 חדרים

שטח דירה :  139.5 מ"ר

שטח מרפסת שמש13.7 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,147,889

נמכר
קומת קרקע

דירת גן מס 1

2.5 חדרים

שטח דירה :  75.4 מ"ר

שטח גינה צמודה111.8 מ"ר

חניות : 1

₪ 866,606

נמכר

דירת גן מס 2

2.5 חדרים

שטח דירה :  75.4 מ"ר

שטח גינה צמודה104.6 מ"ר

חניות : 1

₪ 857,718

נמכר
bottom of page