top of page

בניין 1 

 

* המחיר למטר כולל מע"מ.

* למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבנייה 

*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

קומה 7

פנטאהוז, דירה מס' 26

4 חדרים

126.1 + 45.6מר

 ₪1,205,840

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 25

4 חדרים

126.1 + 45.6מר

  ₪1,205,508

לצפיה בתכנית הדירה

נמכר
קומה 6

פנטאהוז, דירה מס' 24

5 חדרים 

160.1 + 47.6מר

 ₪1,493,222

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 23

5 חדרים 

160.1 + 47.6מר

 ₪1,493,554

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 5
נמכר

דירה מס' 22

3 חדרים

78.6 + 39.2מר

 ₪ 777,426

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 21

3 חדרים

78.6 + 39.2מר

 ₪ 777,093

לצפיה בתכנית הדירה 

דירה מס' 20

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

937,562 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 19

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

₪937,230

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 4

דירה מס' 18

4 חדרים

110.9 + 17.7מר

 ₪993,460

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 17

4 חדרים

111.4 + 17.7מר

 ₪997,945

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 16

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

₪935,901

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 15

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

₪936,233 

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 3

דירה מס' 14

4 חדרים

111.4 + 41.7מר

 ₪1,060,073

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר

דירה מס' 13

4 חדרים

111.4 + 41.7מר

 ₪1,054,425

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 12

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

 ₪934,240

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 11

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

 ₪939,888

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 2

דירה מס' 10

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,199,777

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 9

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,196,787

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 8

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

 ₪936,233

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 7

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

 ₪936,898

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 1

דירה מס' 6

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,195,458

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 5

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,194,129

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

 ₪934,572

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 3

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

 ₪939,555

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומת קרקע

דירת גן מס' 2

4 חדרים

106.5 + 128.4מר

 ₪ 1,228,764.49

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר

דירת גן מס' 1

4 חדרים

109.6 + 370מר

₪ 1,857,848

לצפיה בתכנית הדירה 

bottom of page